งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2561(รอบ6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  31  ธันวาคม  2560(ไตรมาส1)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2561(ไตรมาส2)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2561(รอบ6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  มิถุนายน  2561(ไตรมาส3)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2561(ไตรมาส4)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2560(รอบ 6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  31  ธันวาคม  2559(ไตรมาส1)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2560(ไตรมาส2)

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ2560(รอบ 6เดือน)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  วันที่  30  มิถุนายน  2561(ไตรมาส3)

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2560(ไตรมาส4)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

แผนพัฒนาสามปี (2559- 2561) และ ฉบับเพิ่มเติม

แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) และ ฉบับเพิ่มเติม

------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับแรก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 5

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น((พ.ศ.2561-2564)  ฉบับที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลจริม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)