****************ปีงบประมาณ 2563*******************

- ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

- ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563 

- ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

- ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563

****************ปีงบประมาณ 2562*******************

 - ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561

 - ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562

 - ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562

 - ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562