****************ปีงบประมาณ 2565*******************

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

- ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565

- ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนกรกฏาคม 2565

****************ปีงบประมาณ 2564*******************

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

****************ปีงบประมาณ 2563*******************

- ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

- ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563 

- ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

- ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563

****************ปีงบประมาณ 2562*******************

 - ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561

 - ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562

 - ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562

 - ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562