******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566******

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่1)

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่2)

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565******

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลว.7ก.ย.64

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลว.4พ.ย.64

-เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564******

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2564

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563******

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (1)

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (2)

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (3)

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562******

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 (งบอุดหนุน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (งบเทศบัญญัติ)

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561******

แผนการจัดซื้จัดจ้างประจำปี2561(1) 

แผนการจัดซื้จัดจ้างประจำปี2561(2)

******แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560******

แผนการจัดซื้จัดจ้างประจำปี2560

-ผด3.1แผ่นที่1

-ผด3.1แผ่นที่2

-ผด3.2แผ่นที่1

-ผด3.2แผ่นที่2