รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1