....................................ประจำปีงบประมาณ2564..............................................

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

 ....................................ประจำปีงบประมาณ2563..............................................

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

....................................ประจำปีงบประมาณ2562..............................................

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 

....................................ประจำปีงบประมาณ2561..............................................

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561