- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562