เพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนในการติดต่อราชการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลจริมดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม

ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม 

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม