เพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนในการติดต่อราชการ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลจริมดำเนินการจุดบริการ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
โดยสามารถติดต่องานแต่ละส่วน เบ็ดเสร็จจบแค่จุดเดียว
ไม่ต้องไปทำต่อที่จุดอื่น ๆ

การให้บริการ

                                                         -บริการเสียภาษีต่างๆ

                                                         -บริการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร การขุด-ถมดิน

                                                         -บริการเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ คนพิการ เอดส์

                                                         -บริการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจริม

                                                         -บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                         -บริการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม One Stop Service

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลจริม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

107449788 691696288058646 2006580640300082914 n

108850400 292686775118214 3004279463182473880 n

107100651 205097440809080 6671674690093090643 n

107737031 206048327358297 4718703642542449353 n