**********รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน*********

-แผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม2563