: :  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลจริม

: :  คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

: :  คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

           - ชุดที่1

                    - ชุดที่ 2

: : คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ

: : คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ

: : คู่มือการปฎิบัติงานด้านบัญชี

                    - ชุดที่1

                    - ชุดที่2

: : คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้

            - ชุดที่1

            -ชุดที่ 2

: : คู่มือการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพานิช

: : คู่มือปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    - ชุดที่ 1

                    - ชุดที่ 2

: :  คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์

: : คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนการทะเบียนราษฎร