รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   (เดือนตุลาคมพ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)  ประจำไตรมาสที่ 1 

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)  ประจำไตรมาสที่ 2 

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   (เดือนเมษายนพ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)  ประจำไตรมาสที่ 3

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)  ประจำไตรมาสที่ 4

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)  ประจำไตรมาสที่ 4

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)  ประจำไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ2565

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)  ประจำไตรมาสที่ 4ประจำปีงบประมาณ2565