คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
 ปก
 คำนำ สารบัญ
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
Øสำนักปลัดเทศบาล
@01 กำหนดบ้านเลขที่ใหม่
@02 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
@03 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
@04 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
@05 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำ
@06 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกตากทะเบียนประวัติและหลัดฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร
@07 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูล     ทะเบียนราษฎร
@08 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
@09 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
@10 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายารบุคคลใน     ทะเบียนบ้านกว่า 1 แห่ง
@11 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
@12 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
@13 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
@14 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
@15 การตรวจคัดกรองและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
@16 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
@17 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
@18 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
@19 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
@20 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
@21 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น 
@22 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน 
@23 การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ
@24 การรับแจ้งการตายกรณีมิทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
@25 การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
@26 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น
@27 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
@28 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น
@29 การแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
@30 การรับแจ้งการย้ายเข้า
@31 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 
@32 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 
@33 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
@34 การรับแจ้งการย้ายออก
@35 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
@36 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
@37 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
@38 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมาย
@39 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499 
@40 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
@41 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแห่งกฏหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดหรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
@42 การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้อนุฐาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
@43 การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
@44 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
@45 การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
@46 การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13
@47 การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
@48 การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
@49 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
@50 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certfcate of Identity)
@51 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
@52 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 
@53 การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน
@54 การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งการตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
@55 การพิสูจน์สถานการเกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
@56 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
@57 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
@58 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
@59 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
@60 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
@61 การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
@62 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
@63 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
@64 การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
@65 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
@66 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
@67 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
@68 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
@69การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
@70 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
@71การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Øกองคลัง
@72การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
@73 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
@74 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
@75 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกิบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
@76 การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
@77 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลักหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
@78 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
@79 การรับชำระภาษีป้าย
@80การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
@81 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
Øกองช่าง

@82การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)

@83 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

@81 คู่มือการขออนุญาตขุดดินถมดิน
@84 คู่มือการอนุญาตก่อสร้างอาคาร-ดัดแปลงอาคาร-หรือรื้อถอนอาคาร
Øกองการศึกษา
 
 Øกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
@85 ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค

 

: : มาตรฐานการปฎิบัติงานและควบคุมโรคกองสาธารณสุข

: : มาตรฐานการควบคุมอาคาร

: : มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

: : มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

: : มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน