งานพัฒนารายได้ ปี 2563

    *งานทะเบียนราษฎร ปี 2563 ไตรมาส 1

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 ไตรมาส 2

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 ไตรมาส 3

    *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

    *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2563 ไตรมาส1

    *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2563 ไตรมาส2

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2563 ไตรมาส 1

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2563 ไตรมาส 2

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2563 ไตรมาส 3

 

    * งานพัฒนารายได้ ปี 2562

    *งานทะเบียนราษฎร ปี 2562 ไตรมาส 1

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2562 ไตรมาส 2

    *งานทะเบียนราษฎร์ ปี 2562 ไตรมาส 3

   * รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2562

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2562 ไตรมาส 1

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2562 ไตรมาส 2

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2562 ไตรมาส 3

     รายงานผลการเข้าใช้สนามกีฬา ปี 2562 ไตรมาส 4

   *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ประจำปี-พ.ศ.-2562

   *รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย-ประจำปี-พ.ศ.-2561

  *รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง พ.ศ.2561

  *งานทะเบียนราษฎร ปี 2561