คำสั่งเทศบาลตำบลจริม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลจริมให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมตรีตำบลจริม

คำสั่งเทศบาลตำบลจริม เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลจริม

 

คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทสมนตรีตำบลจริมให้ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี